Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
Кликни, за да купиш.
   Към Таблици   Източник: Енциклопедия А-Я  

НАЙ-УПОТРЕБЯВАНИ МАТЕМАТИЧНИ ЗНАЦИ (към статия МАТЕМАТИЧНИ ЗНАЦИ )

Знак Значение
За обекти
π Лудолфово число
e Неперово число
i имагинерна единица
безкрайност
Δ триъгълник
ъгъл
дъга
вектор
За съотношения
= равенство
не е равно на
тъждественост, конгруентност
приблизително равно на
~ пропорционално на, подобно на
еднакво с
< по-малко от
> по-голямо от
по-малко или равно на
по-голямо или равно на
<< много по-малко от
>> много по-голямо от
|| успоредно на
перпендикулярно на
# равно и успоредно на
За операции
+ събиране
изваждане
. , × умножение
: , / , – деление
тензорно произведение
an степенуване
коренуване
Σ сума
П произведение
n! факториел
|a| модул
d диференциал
интеграл
, y', f'(x) производна
частна производна
оператор на Хамилтън, набла-оператор
Δ оператор на Лаплас, делта-оператор
оператор на Д'Аламбер, даламбертиан, вълнов оператор
Съкращения
logb логаритъм
lg десетичен логаритъм
ln натурален логаритъм
sin синус
cos косинус
tg тангенс
cotg котангенс
arcsin аркуссинус
sh хиперболичен синус
lim граница
Re реална част
Im имагинерна част
min минимум
max максимум
exp експоненциал
arg аргумент
sup супремум
inf инфимум
Теория на множествата
е елемент от
не е елемент от
съдържа
не съдържа
подмножество
празно множество
обединение
сечение
\ разлика (на множества)
N множество на натуралните числа
Z множество на целите числа
Q множество на рационалните числа
R множество на реалните числа
C множество на комплексните числа
Логика
не
Λ конюнкция (и)
V дизюнкция (или)
, импликация (ако..., то)
, еквивалентност (точно тогава, когато)
съществува
за всяко
вярно
невярно
тавтология
Други
( ) кръгли (малки) скоби
[ ] квадратни (средни) скоби
{ } фигурни (големи) скоби
   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания