ЗАДАЧИ

    МОДУЛ 1: Информационни технологии и компютърни системи
    МОДУЛ 2: Компютърна графика
    МОДУЛ 3: Текстообработка
    МОДУЛ 4: Електронни таблици
    МОДУЛ 5: Интегриране на дейности

МОДУЛ 1: Информационни технологии и компютърни системи

    Задача 1. Проверете какъв е капацитетът на дисковите устройства в персоналния ви компютър.

    Задача 2. Отворете папка My Documents и сортирайте файловете и папките в нея по тип.

    Задача 3. Изпълнете последователно следните действия:
    а) На Desktop създайте нова папка с име Example;
    б) Изберете произволен файл (папка) от My Documents и го (я) копирайте в създадената папка Example;
    в) Сменете името на папка Example с име Work;
    г) Преместете папка Work в My Documents;
    д) Изтрийте съдържанието на папка Work;
    е) Възстановете изтритите данни;
    ж) Изтрийте папка Work.

МОДУЛ 2: Компютърна графика

    Задача 1. Нарисувайте човешка фигура, като използвате само инструмента с елипса. Съхранете изображението в My Documents с име man.

    Задача 2. В Paint нарисувайте националните знамена на три избрани от вас страни. Под всяко от знамената напишете името на съответната страна. Съхранете изображението в My Documents с име flags.

    Задача 3. Нарисувайте част от вашата улица, като използвате възможностите на графичния редактор Paint. Съхранете изображението в My Documents с име street.

    Задача 4. В My Documents създайте папка Images. Преместете файловете flags.bmp, man.bmp и street.bmp в папка Images. Сортирайте файловете по размер.

    Задача 5. Като използвате възможностите на графичния редактор, начертайте геометричните фигури, изучавани до момента. Добавете кратък текст, съдържащ характерното за съответната фигура. Отпечатайте файла върху хартия.

МОДУЛ 3: Текстообработка

    Задача 1. В текстообработващата програма Microsoft Word напишете и оформете по подходящ начин молба за допускане до държавен изпит за завършване на средно образование. Съхранете документа в My Documents с име molba.

    Задача 2. Напишете и оформете по подходящ начин заглавна страница за дипломна работа. Съхранете документа в My Documents с име zaglavna_str.

    Задача 3. Въведете седмичната си програма, като номерирате часовете автоматично. Променете ориентацията на страницата от Portrait (портретна) в Landscape (пейзажна). Разположете програмата в три колони. Съхранете документа в нова папка Class в My Documents с име programa.

    Задача 4. Въведете решенията на задачите си по математика за домашна работа и ги отпечатайте върху хартия.

    Задача 5. В текстообработващата програма въведете описание на алгоритъм за решаване на квадратно уравнение от вида ax2+bx+c=0. Оформете документа по следния начин:
    а) параметри на страница:
    - формат А4;
    - отстъпи: отгоре – 3см, отдолу – 3см, отляво – 3,5см, отдясно – 2,5см.
    б) заглавие:
    - главни букви;
    - шрифт: Tahoma;
    - размер: 18p;
    - стил: удебелен;
    - подравняване: центрирано;
    - разстояние след параграфа: 24р.
    в) основен текст:
    - шрифт: Arial;
    - размер: 14p;
    - стил: нормален;
    - подравняване: двустранно;
    - разстояние след параграфа: 6р.
    г) формули:
    - шрифт: Times New Roman;
    - размер: 16p;
    - стил: наклонен (курсив);
    - подравняване: центрирано;
    - разстояние преди параграф: 12р;
    - разстояние след параграф: 12р.
    Съхранете текстовия документ в My Documents с име matematika.

    Задача 6. Създайте в My Documents папка с име Texts. Преместете файловете molba.doc, zaglavna_str.doc, programa.doc и matematika.doc в папка Texts. Създайте архив на папка Texts и го копирайте върху дискета.

    Задача 7. Напишете литературно интерпретативно съчинение на някоя от посочените теми:

  • Какво знаете за Омировия въпрос?;
  • Конфликтът между Зефс и Прометей като борба за установяване на мястото на човека в света;
  • Същност на похвалното слово като средновековен жанр. “Похвално слово за Кирил” – възторжена прослава на славянския първоучител;
  • Антитезата като основен композиционен принцип и стилистична фигура в изграждането на трактата “За буквите” от Черноризец Храбър;
  • тема, посочена от учителя ви по литература.
        Оформете текста по подходящ начин и го отпечатайте върху хартия.

    Задача 8. Въз основа на данни от учебника по история, създайте хронологична таблица с информация за Великите географски открития. Оформете таблицата и я отпечатайте върху хартия.

    Задача 9. Попълнете следната таблица като използвате данни от темата за абсолютизма от учебника по история.

 

Франция

Англия

Османска империя

Русия

Титла на владетеля

 

 

 

 

Органи на централната изпълнителна власт

 

 

 

 

Институции, представящи нацията

 

 

 

 

Административно деление и местни управители

 

 

 

 

    Задача 10. Използвайки информация от учебника по география, сравнете отделните геосфери по техния пространствен обхват, веществен състав и по извършващите се с тях процеси с помощта на таблицата:

Геосфери

Литосфера

Атмосфера

Хидросфера

Педосфера

Биосфера

Обхват

 

 

 

 

 

Състав

 

 

 

 

 

Процеси

 

 

 

 

 

    Опишете характерни примери за взаимодействие между отделните геосфери. Съхранете документа в My Documents.

    Задача 11. С помощта на информация от учебника по физика, направете таблица с наименованията, означенията и стойностите на основните физични константи. Оформете таблицата и я отпечатайте върху хартия.

    Задача 12. Напишете съчинение на тема: “Семейството преди 100 години и днес”. Форматирайте текста по подходящ начин и го отпечатайте върху хартия.

    Задача 13. Създайте документ, съдържащ основните форми на емоционални преживявания, изучавани по психология. Опитайте се да посочите тяхното регулативно значение. Форматирайте текста по подходящ начин и го отпечатайте върху хартия.

    Задача 14. Като използвате информация от учебника по история, направете схема с политическите партии в Княжество България и Източна Румелия. Оформете по подходящ начин и отпечатайте върху хартия.

    Задача 15. Начертайте следната схема за употреба на оцетната киселина:

img

    Задача 16. Като използвате възможностите на Microsoft Equation и информация от учебника по математика, въведете теоремата на Виет, изучавана по математика и доказателството й. Съхранете файла с име formuli_na_Viet.

МОДУЛ 4: Електронни таблици

    Задача 1. В  Microsoft Excel въведете имена на ученици и оценки по изучавани предмети. Пресметнете средния успех на всеки ученик и общия среден успех. Съхранете таблицата в My Documents с име students.

    Задача 2. Отворете файл students.xls и сортирайте въведения списък по среден успех в намаляващ ред. Запаметете промените.

    Задача 3. Като използвате възможностите на Microsoft Excel създайте таблица, в която по въведени коефициенти на квадратно уравнение се изчисляват корените му. Съхранете таблицата в My Documents с име kv_uravnenie.

    Задача 4. Въведете в таблица броя на слабите, средните, добрите, много добрите и отличните оценки на всяка паралелка от вашия випуск. Създайте диаграми за всяка паралелка с относителния дял на оценките. Оформете диаграмите по различен начин. Съхранете таблицата в My Documents с име school. Отпечатайте таблицата с диаграмите.

    Задача 5. В национален турнир по математика и информатика се решават две задачи по математика и две задачи по информатика. За крайното класиране се вземат точките от трите най-добре решени задачи. В случай на равен резултат определяща е четвъртата задача. Създайте таблица, чрез която може да се извърши класирането. Съхранете таблицата в My Documents с име turnir.

    Задача 6. Съставете следната таблица:

img

    Попълнете данните за 10 преподаватели и пресметнете сумите, които трябва да получат. Съхранете таблицата в My Documents с име lektorski.

    Задача 7. Създайте в My Documents папка с име My Works. Копирайте в нея всички създадени от вас файлове и ги сортирайте по име. Изтрийте копията им и папките, които сте създавали.

    Задача 8 . Създайте диаграма, съдържаща графиките на функциите х2, х3, img. Отпечатайте диаграмата върху хартия.

    Задача 9. Като използвате познатите ви зависимости от периодичната система и данни от учебника по химия, попълнете следната таблица:

Химичен знак

Пореден номер

Брой протони

Брой неутрони

Масово число

Li

 

 

 

9

 

13

 

14

 

 

 

20

20

 

 

 

 

12

 

    Съхранете файла в My Documents.

    Задача 10. Въз основа на данни от учебника по география, създайте диаграми, илюстриращи:
    а) структурата на използваните енергийни източници в света;
    б) разпределението на поземлените ресурси на Земята.
    Съхранете информацията върху дискета.

МОДУЛ 5: Интегриране на дейности

    Задача 1. Разархивирайте архив Texts и отворете файл matematika.doc. Свържете таблицата от файл kv_uravnenie.xls с текстовия файл. Съхранете промените.

    Задача 2. Използвайки информация от учебника по география, направете таблица, съдържаща информация за броя и динамиката на населението в света и по континенти през периода 1970 – 2000г. Съставете диаграма, илюстрираща нарастването на броя на населението в посочения период. Съхранете документа с име naselenie.

    Задача 3. Като използвате графичен редактор нарисувайте знамената на три европейски държави. Копирайте ги в текстов документ и въведете кратка информация за съответните държави. Съхранете документа с име countries.

    Задача 4. За обобщаване на знанията за основните демографски различия в света по групи страни попълнете следната таблица:

Демографски особености

Развити страни

Развиващи се страни

Страни на прехода

Възпроизводство на населението
      раждаемост
      смъртност
      естествен прираст

 

 

 

Миграции
      вътрешни
      външни

 

 

 

Възрастова структура

 

 

 

Урбанизация
     дял на градското население
     форми на градско заселване

 

 

 

Структура на заетостта

 

 

 

Обща характеристика на демографската ситуация

 

 

 

Насоки на демографската политика

 

 

 

    Свържете документа с файл countries.doc.

    Задача 5. Начертайте правоъгълен триъгълник, като означите ъглите и страните му. Запишете тригонометричните функции, изучавани по математика. Направете таблица със стойностите на тригонометричните функции за ъгли 30°, 45° и 60°. Съхранете файла с име trigonometriq.

За допълнителна информация посетете следните адреси в Интернет:

    http://www.bg.wikipedia.org - уикипедия, свободна енциклопедия;
    http://www.itencyclopedia.info/it.html - ИТ енциклопедия;
    http://www.it.start.bg/ - ИТ информация;
    http://www.kaldata.com/ - ИТ портал с последни новини от света на: софтуера, хардуера и мобилните комуникации;
    http://www.hardwarebg.com/ - актуална информация за хардуерни компоненти;
    http://www.microsoft.com/resources/howtotell/bg - оригинален софтуер на Microsoft;
    http://www.nlcv.bas.bg/ - национална лаборатория по компютърна вирусология;
    http://www.virusinfo.hit.bg/ - информация за вируси и антивирусни програми;
    http://www.nod32.bg/ - антивирусна система NOD32;
    http://www.antivirus.bg - антивирусна защита;
    http://www.historybg.com - информация по история;
    http://www.socialninauki.com - информация по история, география и психология.