Резюме на урока

    Microsoft Office представлява интегриран пакет, включващ различни приложения:
    Microsoft Word – текстообработка;
    Microsoft Excel – електронни таблици;
    Microsoft Access – бази от данни;
    Microsoft Power Point – компютърни презентации и др.
    Характерно за пакета Microsoft Office е, че всички приложения имат сходен интерфейс. Голяма част от придобитите знания и умения от едно приложение могат да се прилагат при работа с останалите.
    При създаване на документ с една от програмите лесно могат да се вмъкнат елементи,  разработени чрез другите приложения.
    Интегриран документ се нарича документ, който съдържа обекти, създадени с различни приложения.
    Обект се нарича документ (или част от него), създаден със средствата на дадено приложение.
    Технологията OLE (Object Linking and Embedding) – свързване и вграждане на обекти – е най-широко използваната технология за създаване на интегрирани документи.
    Пакетът Microsoft Office е типична среда за създаване на интегрирани документи чрез OLE технологията.
    Съществуват два начина за вмъкване на обекти чрез OLE технология – свързване и вграждане.
    При свързване на обект между основния документ и файла, съдържащ обекта, се създава връзка. Всички данни за обекта се пазят във файла, създаден от съответното приложение. Данните за свързания обект в основния документ динамично се обновяват, когато се променя файлът с обекта.
    При вграждане на обект той става част от основния документ. Двукратното щракване върху вградения обект предизвиква отваряне на приложението, чрез което е създаден.
    Свързване се препоръчва:
- за пестене на дисково пространство – когато обектът е много голям;
- при динамично изменение на обекта;
- при използване на обекта в един и същи вид в различни документи.
    Вграждане се препоръчва:
- при вероятност да се загуби достъп до файла с обекта;
- когато обектът се създава от програма, която няма команда за запазване в отделен файл (например математически формули в Microsoft WordEquation Editor).
    Вграждане на обект може да се осъществи чрез познатия начин за копиране или от меню Insert с команда ObjectВмъкването на съществуващ файл се осъществява от страница с етикет Create from File. В полето File name се въвежда името на файла (или чрез бутон Browse се посочва пътят за достъп до файла) и се щраква върху ОК.
    Свързване на обекти
    Възможно е обектът да бъде свързан с файла, в който е създаден. При корекции в този файл промените с обекта ще се отразят в основния документ. Обектът се вмъква с команда Paste Special, но се активира радиобутон Paste link.
    Свързване на обект може да се извърши и от меню Insert с команда ObjectВмъкването на съществуващ файл се осъществява от страница с етикет Create from File. В полето File name се въвежда името на файла (или чрез бутон Browse се посочва пътят за достъп до файла). Поставя се отметка в полето Link to file, което създава връзка към съответния файл и се щраква върху ОК.
    При свързване на файлове чрез хипервръзка в основния документ са посочени и се съхраняват само името и мястото на файла, съдържащ обекта. Създаване на връзка в основния документ към друг файл се извършва от меню Insert с команда Hyperlink… Отваря се диалогов прозорец Insert Hyperlink. Посочва се файлът, към който ще сочи връзката или пътят за достъп до него се въвежда в полето Address и се щраква върху ОК. В основния документ се появява хипервръзка, чрез която може да се стартира документът с обекта.