I. Квадратна Функция

II. Рационални неравенства
1.Квадратни неравенства
2.Метод на интервалите
3.Дробни неравенства

III. Свойства на степените, корен n-ти.
IV. Изрази с рационален степенен показател
V. Логаритъм - основни понятия, свойства.
Изрази с логаритъм

VI. Тригонометрични функции
VII. Синусова теорема
VIII. Косинусова теорема

IX. Основни задачи
1. Триъгълник
2. Успоредник
3. Равнобедрен трапец

X. Лице на равнинни фигури
1. Триъгълник
2. Четириъгълник

XI. Комбинаторика
1. Историческа справка
2. Множества
3. Комбинации
4. Теория на вероятностите