Статистика

съдържание
 
 
 
въведение в статистиката
 
информация и данни
 
организация на данните. честоти
 
характеристики на статистическите редове
 
статистическо групиране на данните
 
графично представяне на данни
 
контролен тест
 
общи задачи