Упътване
 
 
 

КНИГОИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
„ТРУД“

Авторски колектив
Ръководител:
проф. д.м.н. Стефан Додунеков
Концепция и автор на текста:
доц. д-р Галя Кожухарова
Концепция за компютърно представяне
и програмиране:
н.с. Бойко Банчев
Компютърна обработка на текста:
н.с. Бойко Банчев,
доц. д-р Румен Улучев
и Кр. Кънчев
 
За правилното визуализиране на съдържанието е необходимо да е инсталиран SVG Viewer от тук.

Учебен курс по математика за 11 клас

съдържание

 

 
[] Прогресии
числови редици
аритметична прогресия — формула за общия член
свойства на аритметичната прогресия
сума на първите n члена на аритметична прогресия
геометрична прогресия — формула за общия член
свойства на геометричната прогресия
сума на първите n члена на геометричната прогресия
комбинирани задачи от прогресии
лихва
контролен тест
общи задачи
[ ] Статистика
въведение в статистиката
информация и данни
организация на данните. честоти
характеристики на статистическите редове
статистическо групиране на данните
графично представяне на данни
контролен тест
общи задачи
[ ] Тригонометрични функции
тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180° (преговор)
обобщен ъгъл
функциите синус и косинус от обобщен ъгъл
функциите тангенс и котангенс от обобщен ъгъл
свойства на тригонометричните функции на обобщени ъгли
тригонометрични функции на сбор и разлика на два ъгъла
тригонометрични функции на удвоен ъгъл
преобразуване на сбор и произведение на тригонометрични функции
преобразуване на тригонометрични изрази
тригонометрия на триъгълника
контролен тест
общи задачи