Програмният продукт (учебен курс по математика) се използва чрез браузера Internet Explorer, но изисква инсталирането и на програмната приставка (plug-in) SVGView. Последната се разпространява свободно от този адрес, но е предоставена и на диска с учебния курс. (Вж. главната папка на диска.)

Инсталирането на SVGView на даден компютър се налага да се извърши еднократно. За целта стартирайте SVGView и следвайте инструкциите за инсталиране.

Препоръчва се при използване на представения тук учебен курс двете настройки

    Allow active content ...

в раздела Security на диалоговата кутия

    Tools -> Internet Options -> Advanced

на Internet Explorer да бъдат включени.


За входна страница на учебния курс може да използвате файла index.html или toc.html в директорията, в която се намира файлът, който четете в момента.


Учебният курс се състои от уроци, групирани в няколко раздела. Всеки урок съдържа основна част (изложение), упражнения, тест и задачи. Препоръчва се с частите на урок да се работи именно в този ред. В края на раздел има контролен тест.


При работа с урок вляво на екрана се намират визуални бутони със съответните надписи, чрез които може да се избере за работа съответната част на урока или съдържанието на раздела. Различни елементи на текста, напр. доказателства на твърдения и отговори на задачи, се показват избирателно, като върху съответното обозначение се щрака с бутона на мишката.


Текстът на урока или придружаващите го, показвани по избор части отдясно (доказателства, чертежи и др.), могат да бъдат уголемявани, смалявани или премествани по екрана. Преместването става с движение на мишката при натиснат ляв бутон и клавиш Alt (първо се натиска клавишът), а уголемяване или свиване – при натиснат ляв бутон и клавиш Ctrl.

Уголемяване, свиване или връщане на текста в изходен вид може да се прави и с помощта на десния бутон на мишката: в този случай се използва показващото се тогава контекстно меню на споменатата по-горе приставка SVGView.