Раздел: Числа

Тест върху темата “Числа”

Въпрос 1: На коя от посочените дроби е равна стойността на израза :
                       

Въпрос 2: Кое е рационалното число:
                       

Въпрос 3: Кое е най-малкото от изброените числа:
                       

Въпрос 4: Числото не е равно на:
                       

Въпрос 5: Кое е вярното:
                       

Въпрос 6: Множеството от допустими стойности на израза е:
         всяко               

Въпрос 7: Ако и , то вярно е, че:
                     не може да се изрази чрез и   

Въпрос 8: Уравнението :
   няма решение   
   има единствено решение   
   има единствено решение   
   има за решение числата   

Въпрос 9: Кое не е вярното за числата и :
   че са реципрочни   
   че едното е положително, а другото е отрицателно   
   че едното е по-малко, а другото е по-голямо от 1   
   че   

Въпрос 10: Ако с помощта на калкулатор пресметнем , то втората цифра след десетичната запетая на получения резултат ще бъде:
   4       5       6       2   

Въпрос 11: Стойностите на параметъра , за които уравнението има положителен корен, са:
   всяко                   0<а<1   

Въпрос 12: Броят на решенията на уравнението е:
   0       1       2       безброй много   

 

00:00