Раздел: Уравнения и неравенства

Тест върху темата “Линейни и квадратни уравнения и неравенства с параметър”

Въпрос 1: Стойностите на параметъра , за които уравнението има не повече от едно решение са:
               всяко       всяко   

Въпрос 2: Стойностите на параметъра , за които уравнението няма решение, са:
                     няма такива стойности на   

Въпрос 3: Стойностите на параметъра , за които всяко число е решение на уравнението са:
         всяко               

Въпрос 4: Числата и са корени на уравнението . Кое е не вярно:
               , е произволно       3 също е корен на уравнението   

Въпрос 5: Стойностите на параметъра , за които неравенството има за решение всяко число, са:
   няма такива                     

Въпрос 6: Стойностите на параметъра , за които неравенството няма решение, са:
   4       3       3 и 4       няма такива   

Въпрос 7: Стойностите на параметъра , за които уравнението няма реален корен са:
                     и   

Въпрос 8: Стойностите на параметъра , за които уравнението има не повече от един реален корен, са:
                     и   

Въпрос 9: Стойностите на параметъра , за които всяко число е решение на неравенството са:
   всяко       всяко             няма такива стойности на   

Въпрос 10: Стойностите на параметъра , за които всяко число е решение на неравенството са:
   всяко                   няма такива стойности на   

Въпрос 11: Стойностите на параметъра , за които уравненията и са еквивалентни, са:
   и       и             и   

Въпрос 12: Стойностите на параметъра , за които поне едно от числата , е решение на неравенството , са:
                       

 

00:00