Раздел: Функции

Тест върху темата ”Функции”

Въпрос 1: Най-малката стойност на функцията е равна на:
   2       -2               

Въпрос 2: Ако , то корен на уравнението е числото:
                       

Въпрос 3: Функцията има най-малка стойност, която се получава за . Тогава:
   или                   даденото може да се получи за всяка стойност на   

Въпрос 4: За кои стойности на графиката на функцията се намира над абсцисната ос?
   за       за       за         за   

Въпрос 5: Линейната функция, чиято графика минава през точките и :
   е       е       е       е   

Въпрос 6: Измежду числата :
   няма положителни       има едно положително       има две положителни       има четири положителни   

Въпрос 7: Функцията :
   няма най-малка стойност   
   има най-малка стойност 1   
   има най-малка стойност 0   
   има най-малка стойност (-1)   

Въпрос 8: Графиките на функциите и имат точно една обща точка, която не лежи върху координатните оси. Тази точка лежи:
   в първи квадрант       във втори квадрант       в трети квадрант       в четвърти квадрант   

Въпрос 9: Кое е най-голямото от посочените числа:
                       

Въпрос 10: Функцията е:
   четна       нечетна       нито четна, нито нечетна       и четна, и нечетна   

 

00:00