Ирационални изрази и уравнения

съдържание
 
 
 
ирационални изрази – допустими стойности
 
ирационални изрази – тъждествени преобразования
 
ирационални уравнения с един радикал
 
ирационални уравнения с два радикала
 
контролен тест