Раздели: 1, 2, 3, 4
 

ТЕХНИКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АРГУМЕНТАТИВЕН ТЕКСТ

    Ролята на аргументативния текст в речевата практика на учениците се определя от неговите основни функции: осведомяваща (да се представи мнение по конкретен проблем) и въздействаща (да се убеди събеседникът в правотата на мнението). Тези функции осъществяваме като разсъждаваме, описваме или разказваме.

    В рамките на разсъждаването, описването и разказването си служим с конкретни техники.

  • Сравняваме обекти върху основата на някакво сходство или различие, съпоставяме или противопоставяме качества на обектите, обосноваваме връзки и взаимоотношения между обектите и т.н., т.е. формулираме съждение и умозаключение.
  • Представяме признаци, свързани със същността, структурата и функциите на понятия и/или закономерности, т. е. даваме определение.
  • Разпределяме понятия в групи въз основа на общи (или близки) признаци и подреждаме групите по определени критерии (например според степен на значимост на понятията, според равнище на обобщеност на понятията и пр.), т.е. класифицираме.
  • Позоваваме се на реално съществуващи обекти от действителността (например факти или статистически данни, цитати, афоризми, „крилати” изрази, поговорки, пословици), т.е. използваме илюстративен материал.
  • Избираме уместни изразни средства, за да привлечем вниманието на събеседника (например реторични въпроси; метафори; синтактичен паралелизъм и др.), т.е. употребяваме реторични средства.
  • Проследяваме етапите при извършване на дейност или при протичане на явление, т.е. представяме процес.

    Формулирането на съждения и умозаключения е основно средство за изграждане на всички аргументативни текстове. При избора на някои от другите техники се съобразяваме с вида на преобладаващата функция. Например при създаване на текст с осведомяваща функция предпочитаме да използваме определения, класификации, да представяме процеси. При текст с въздействаща функция по-често си служим с различни реторични похвати.

   
 
Упражнение №1
Упражнение №2
Упражнение №3
Упражнение №4

ТЕСТ

Урочни статии към раздел 1
1.1. Функции на текста в различни сфери на общуването

1.2. Техники за изграждане на аргументативен текст

1.3. Обобщителни упражнения


 
  Как да работим с електронния курс?