2.2. Атомно ядро
2.2.1. Състав на атомното ядро
 
В атомното ядро е съсредоточена почти цялата маса на атома, макар то да заема незначителна част от обема му. В състава на ядрото влизат протони и неутрони, чиито маси са приблизително равни и почти 2000 пъти по-големи от масата на електрона. Протонът има положителен заряд е, а неутронът е електронеутрален. Ядрото на химичен елемент с пореден номер Z в периодичната система има Z на брой протона, т.е. има положителен заряд . Ако с N означим броя на неутроните в едно ядро, сумата А от броя на протоните и броя на неутроните
(1)                                                        А = Z + N
се нарича масово число.

Учебно съдържание Следваща подтема
>> Учебно съдържание