2.3. Ядрени реакции
2.3.12. Оценка за радиационната опасност
 
Въздействието върху организмите зависи от вида на лъченията (-, -, -лъчи, рентгенови лъчи, неутронни потоци и др.), от енергията на частиците, от времето на облъчване и др. За да се оцени това въздействие, да се създадат оптимални условия за полезните ефекти от облъчването и да се преценят рисковете и да се предотвратят неговите вредни въздействия, се използва величината погълната доза лъчение (D). По определение

погълнатата доза лъчение D е равна на количеството енергия на лъчението, погълната от 1 kg маса.

Единицата за погълната доза се нарича грей (Gy), в чест на английския физик Луис Харолд Грей. От определението следва, че 1 Gу = 1 . Дози над 1 Gy, получени за кратко време, предизвикват лъчева болест, а дози от 7–8 Gy могат да бъдат смъртоносни.
За да се отчете ролята на вида на лъчението и на енергията на отделните частици (кванти), биологичният ефект от облъчването с дадено лъчение се сравнява с ефекта от облъчване с рентгенови лъчи. За целта се използва величината еквивалентна доза лъчение (Н), която също се измерва с . В чест на шведския физик Ролф Зиверт единицата за еквивалентна доза се нарича зиверт (Sv). По определение

еквивалентната доза на едно лъчение е Н = 1 Sv, ако то предизвиква същия биологичен ефект, както погълната доза D = 1 Gy от рентгенови лъчи, получени в рентгенова тръба при напрежение 200 kV.

Така например при облъчване с -лъчи еквивалентната доза е 1 Sv, когато погълнатата доза е само 0,05 Gy.
Космическите лъчи и естествената радиоактивност на заобикалящите ни почви и минерали създават естествен радиационен фон, от който човек получава годишно еквивалентна доза около 0,0024 Sv (вж. приложената таблица). Тъй като дори и малките дози на облъчване повишават риска от ракови заболявания, стремежът е дозите на облъчване да се свеждат до минимум.

Таблица
Вид на облъчването
микро-
зиверти
1. Месец работа в уранова мина
2. Ползване на часовник със светещи цифри една година
3. Рентгенова снимка на гърдите
4. Една година гледане на телевизия
5. Една година живот в тухлена къща
6. Радиация от ядрена електроцентрала за една година
7. Максимална допустима доза за обикновен човек
8. Типична доза, получена за една година от обикновен човек
9. Максимална допустима доза за работещите в среда с
йонизиращи лъчения
1000
30
200
10
750
10
5000
1500
50 000

Предходна подтема Следваща подтема
>> Учебно съдържание