2.2.–3. Механични вълни – видове и свойства
2.2.-3.10. Отражение на механични вълни
 
Отражение на вълна се нарича явлението, при което разпространяваща се в дадена среда вълна достига границата на средата и предизвиква поява на нова вълна в същата среда (фиг. 10).

Вълната, която се разпространява към границата на средата, се нарича падаща вълна, а вълната, която се отдалечава от границата – отразена вълна.

Дължината на отразената вълна е равна на дължината на падащата вълна.

Тъй като двете вълни се разпространяват в една и съща среда, скоростите им са еднакви и от формулата  = u /  следва, че и честотите на падащата и отразената вълна са равни.

Посоките на разпространение на падащата и на отразената вълна се определят от техните лъчи, наречени за краткост падащи лъчи и отразени лъчи (фиг. 11). Ъгълът между падащия лъч и перпендикуляра към границата се нарича ъгъл на падане, а ъгълът между отразения лъч и същия перпендикуляр – ъгъл на отражение.
Фиг. 10
Фиг. 11
Предходна подтема Следваща подтема
>> Учебно съдържание