2.2.–3. Механични вълни – видове и свойства
2.2.-3.2. Видове вълни
 
Фронт на вълната, или вълнов фронт се нарича движещата се с времето граница, която разделя областта, чиито части вече трептят, от областта, до която трептенето още не е достигнало. В зависимост от формата на вълновия фронт съществуват различни видове вълни. Ако вълновият фронт е сфера, вълната се нарича сферична (фиг. 3). В област, чиито размери са малки спрямо разстоянието до източника, фронтът на сферичната вълна може да се разглежда като част от равнина. Вълната в такава област се нарича плоска вълна (фиг. 4).

Линиите, които са перпендикулярни на вълновия фронт и имат посоката на разпространение на вълната, се наричат лъчи. На фиг. 3 и фиг. 4 са показани лъчи при сферична и плоска вълна.

Вълни, при които трептенията в средата са в направления, перпендикулярни на посоката на разпространение на вълната, се наричат напречни вълни. Такива са вълните в каучуковия шнур, показани на фиг. 2, вълните върху водна повърхност и др.

Вълни, при които трептенията в средата се извършват по направление на разпространението на вълната, се наричат надлъжни вълни. На фиг. 5 е показана дълга пружина. Ако тласнем единия й край, без да я огъваме, по нея се разпространяват трептения. Тези трептения пораждат редица сгъстявания и разреждания на навивките. Така наблюдаваме надлъжна вълна. В течности и газове се разпространяват само надлъжни вълни. Интернет адресИнтернет адрес
Фиг. 2
Фиг. 3
Фиг. 4
Фиг. 5
Предходна подтема Следваща подтема
>> Учебно съдържание