1.4. Постоянен електричен ток
    Посочете вярното твърдение.  

      1.
 
За правия, постоянния и променливия ток може да се каже, че:
а) правият ток е и постоянен ток, но не е променлив ток;
б) правият и променливият ток може да зависят от времето, но постоянният ток не зависи от времето;
в) правият и променливият ток може да променят посоката си с времето, а постоянният ток не може;
г) правият и постоянният ток не променят големината си с времето, а променливият ток я променя.
 

      2.
 
Връзката между тока І, съпротивлението R и напрежението U на един проводник се изразява с формулата:
а) U = RI;
б) I = RU;
в) R = IU.
г) С нито една от посочените формули
 

     3.
 
При последователно свързване на два резистора със съпротивления съответно R1 и R2:
а) напреженията на резисторите са равни, а отношението I1/I2 между токовете през тях е равно на R1/R2;
б) напреженията на резисторите са равни, а отношението I1/I2 между токовете през тях е равно на R2/R1;
в) токовете през резисторите са равни, а отношението U1/U2 между напреженията им е равно на R2/R1;
г) токовете през резисторите са равни, а отношението U1/U2 между напреженията им е равно на R1/R2.
 

      4.
 
При успоредно свързване на два резистора със съпротивления съответно R1 и R2:
а) напреженията на резисторите са равни, а отношението I1/I2 между токовете през тях е равно на R1/R2;
б) напреженията на резисторите са равни, а отношението I1/I2 между токовете през тях е равно на R2/R1;
в) токовете през резисторите са равни, а отношението U1/U2 между напреженията им е равно на R2/R1;
г) токовете през резисторите са равни, а отношението U1/U2 между напреженията им е равно на R1/R2
 

       5.
 
В кой от случаите са посочени правилно съответствията между физична величина и единица за нея:
а) ват-секунда е единица за мощност, а джаул – единица за енергия;
б) и ват-секунда, и джаул са единици за мощност;
в) и ват-секунда, и джаул са единици за енергия;
г) ват-секунда е единица за енергия, а джаул – единица за мощност?
 

      6.
 
Съпротивленията на два проводника с еднакви размери са съответно R1 и R2. Специфичното съпротивление на първия проводник е 4 пъти по-голямо от специфичното съпротивление на втория проводник. Посочете кое е вярното съотношение за съпротивленията им:
а) R1  = 2 R2;    
б) R2 = 2 R1;    
в) R1  = 4 R2;  
г) 4R1 = R2.
 


      7.

 
Връзката между тока І, съпротивлението R, напрежението U на един проводник и количеството топлина, отделено в него за единица време, се изразява с формулата:
а) Q = RIU ;
б) Q = RU 2;
в) ;
г) Q = RI 2. 
 

      8.
 
В електрическа верига са включени три еднакви лампи. В кой от посочените случаи консумираната електроенергия е най-малка:
а) при успоредно свързване;
б) при последователно свързване;
в) при смесено свързване;
г) еднаква и в трите случая?
 

      9.
 
На кой от проводниците със съпротивления съответно R1= 1 , R2  = 3  , R3 = 5  при последователно свързване се отделя най-голямо количество топлина:
а)   на първия;
б)  на втория;  
в) на третия;  
г)  и на трите еднакво?
 

      10.
 
Как ще се измени отделеното от електрически нагревател количество топлина, ако реотанът му се скъси двойно:
а) намалява се два пъти;  
б) увеличава се 2 пъти;
в) увеличава се 4 пъти;
г) намалява се 4 пъти?
 

      11.
 
Формулата , записана във вида , показва, че:
а) ако увеличим два пъти напречното сечение на един проводник, специфичното му съпротивление също ще се увеличи два пъти;
б) ако увеличим два пъти дължината на един проводник, специфичното му съпротивление също ще се увеличи два пъти;
в) ако увеличим два пъти съпротивлението на един проводник, специфичното му съпротивление ще са намали два пъти.
г) Нито едно от трите твърдения не е вярно.
 

     12.
 
Колко са мощността и съпротивлението на консуматор, ако при напрежение 20 V през него протича ток 200 mА:
а) 10 W, 400  ;   
б) 0,1 W, 4  ;   
в) 1W, 40  ;   
г) 4 W, 100 ?
 

      13.
 
Електрическа печка с мощност 1000 W работи средно по 3 часа на денонощие в продължение на 1 месец (30 денонощия). Колко е консумираната електроенергия и каква е нейната цена, ако средната тарифа на денонощие е  12 стотинки за 1 kWh:
а) 90 kWh; 10,8 лв;  
б) 3 kWh; 0,36 лв; 
в) 45 kWh; 5,4 лв; 
г) 30 kWh; 3,6 лв?
 

      14.
 
Два резистора със съпротивления съответно R1 = 6  и R2 = 12  са свързани успоредно, а последователно на тях е свързан резистор със съпротивление R3 = 12 . Еквивалентното им съпротивление е:
а) 16 ;    
б) 30 ;  
в) 23 ;  .
г) 6 .
 

      15.
 
Какво количество топлина отделя за 15 min котлон със съпротивление 100 , който работи при напрежение 220 V:
а) 121 kWh;    
б) 55 kWh;        
в) 55 kJ;       
г) 435,6 kJ?
 


Въпроси и задачи За любознателните
>> Самопроверка