1.4. Постоянен електричен ток
 


1.4.1. Електричен ток

1.4.2. Закон на Ом за част от веригата

1.4.3. Специфично съпротивление

1.4.4. Последователно и успоредно свързване на резистори

1.4.5. Работа и мощност на тока

1.4.6. Закон на Джаул–Ленц

Тестови задачи Следваща подтема
>> Учебно съдържание