1.5. Електрически вериги


1.5.1. Странични сили

1.5.2. Електродвижещо напрежение (ЕДН)

1.5.3. Източници на постоянно ЕДН

1.5.4. Вътрешно съпротивление на източник на ЕДН

1.5.5. Закон на Ом за цялата верига

1.5.6. Приложение на закона на Ом за цялата верига

Самопроверка Следваща подтема
>> Учебно съдържание