1.7-8. Магнитно взаимодействие.
Магнитни материали

1.7-8.1. Магнитно поле на постоянни магнити

1.7-8.2. Магнитно поле на електричния ток

1.7-8.3. Взаимодействие на проводници, по които текат токове

1.7-8.4. Магнитна индукция

1.7-8.5. Магнитни индукционни линии

1.7-8.6. От какво зависи магнитната индукция

1.7-8.7. Закон на Ампер

1.7-8.8. Електродвигатели за постоянен ток

1.7-8.9. Магнитна сила, действаща на движещ се заряд

1.7-8.10. Траектория на заредена частица в магнитно поле

1.7-8.11. Приложения на магнитните сили

1.7-8.12. Диамагнитни и парамагнитни вещества

1.7-8.13. Феромагнитни вещества

1.7-8.14. Приложения на феромагнитите

Самопроверка Следваща подтема
>> Учебно съдържание