3. Природногеографски области

      1.
 
  Посочете комбинацията от типичните особености на релефа на Дунавската равнина.
а) малка надморска височина, малки хълмове, базалтови могили;
б) асиметрични речни долини, суходолия, льосови плата;
в) ветрилообразна речна мрежа, равнинно-низинен релеф, пещери;
г) каньони, низини, добре развит повърхностен карст.
 

      2.
 
  Кои климатични особености се отнасят за Дунавската равнина?
а) повсеместни температурни инверсии;
б) голяма влажност;
в) проява на бора;
г) високи летни температури и отрицателни зимни температури.
 

     3.
 
  Кой вид полезни изкопаеми са типични за Дунавската равнина?
а) антрацитни въглища;
б) железни руди;
в) каолин;
г) хромови руди.
 

      4.
 
  Кои са специфичните особености на релефа на Предбалкана?
а) суходолия;
б) златии;
в) скаровидна речна мрежа;
г) асиметрични речни долини.
 

       5.
 
  Посочете комбинацията с храктерните особеноси на релефа в
  Главната Старопланинска верига:
а) базалтови могили, плата, хълмове, карстови форми;
б) наносни конуси, сипеи, ледникови езера, карстови форми;
в) аеровидни речна мрежа, абразионни тераси, срутища, пясъчни валове;
г) сипеи, водопади, пещери, интересни изветрителни форми.
 

      6.
 
  Кой отговор характеризира климата в Главната Старопланинска верига?
а) умереноконтинентален в западните части, преходноконтинентален в източните, планински – в средните части;
б) планински – над 1800 m; умереноконтинентален – под 1800 m;
в) изразена преходност в източните и южните склонове, умереноконтинентален в северните склонове под 1000 – 1200 m, планински – над 1000 1200 m н. m. в.;
г) планински над 1000 – 1200 m н.м.в., умерено-континентален под 1000 – 1200 m н.м.в. и преходноконтинентален в средните части.

 

       7.
 
  Какъв е климатът в Задбалканските котловини:
а) умереноконтинентален в западната част и преходноконтинентален в източната част;
б) умереноконтинентален във всички котловини;
в) преходноконтинентален във всички котловини;
г) преходноконтинентален в западните котловини и черноморски в Карнобатската и Айтоската котловина.
 

       8.
 
  Коя от изброените особености на релефа не се отнася за Краище:
а) успоредно редуване на планински и котловинни редици с посока северозапад – югоизток;
б) добре развити карстови форми;
в) наличине на проломи;
г) система от планински вериги с паралелно направление.
 

       9.
 
  Коя от изброените форми на релефа не се среща в Горнотракийската низина?
а) речни тераси;
б) алувиални низини;
в) хълмове;
г) асиметрични долини.
 

       10.
 
  Посочете групата от форми на релефа, които са типични и най-често се срещат в Рила:
а) кари, въртопи, понори;
б) циркуси, морени, трогови долини;
в) свлачища, срутища, меандри;
г) речни долини, пещери, пясълчи валове.
 

       11.
 
  Какъв е климатът в Западните Родопи?
а) планински климат, а в по-ниските места – преходен;
б) планински климат, а в по-ниските места – умереноконтинентален;
в) планински климат с елементи на преходност в по-ниските части, а в най-южните части – континентално-средиземноморски;
г) умереноконтинентален в северните части, континентално-средиземноморски – в южните части.
 

       12.
 
  Какви са особеностите на валежния режим в Източните Родопи:
а) есенно-зимен максимум и летен минимум;
б) пролетно-летен максимум и зимен минимум;
в) есенно-зимен минимум и пролетен максимум;
г) пролетен максимум и есенен минимум.
 

       13.
 
  Кои са характеристиките на водите в Рила и Пирин?
а) многовоние, голям модул на оттока, пролетно-лятно пълноводие и зимно маловодие, продължително снегозадържане, ледникови езера;
б) многоводие, карстово и снежно подхранване, пролетно пълноводие на север и есенно-зимно – на юг;
в) продължително снежно задържане, есенно-зимен максимум и летен минимум на оттока, неголям модул на оттока;
г) къси и пълноводни реки, ледникови езера, дебела снежна покривка, много карстови води.
 

       14.
 
  Кои от изброените твърдения за релефа на Черноморската котловина не е вярно?
а) шелфът заема около 25 % от котловината;
б) континенталният склон е с голям наклон и е силно разломен;
в) липсва континентално подножие;
г) котловинното дъно заема над 1/3 от площта на котловината и е сравнително равно.
 


Въпроси и задачи За любознателните
>> Самопроверка