3. Природногеографски области


Въпроси

1. Кои са характеристиките на релефа на Дунавската равнина?

Отговор.

Равнинно-хълмист и платовиден релеф, разчленен от реките; асиметрични и каньоновидни речни долини; льосови плата.

2. Посочете климатичните различия в Стара планина и обяснете на какво се дължат.

Отговор.

Над 1000 – 1200 m н. в. – планински; умереноконтинентален – по северните склонове под 1000 – 1200 m; с преходноконтинентален харакетр – източните дялове на Предбалкана и Стара планина, южните склонове на планините.

3. Изяснете морфохидрографските особености на Краището и причините за проявата им.

Отговор.

Успоредно разположени и редуващи се планински и котловинни редици. Посоката им е северозапад – югоизток.
Причини: блоково-разломния строеж на земната кора (мозаечен) и геоложкото развитие.

4. Коя е причината за високата сеизмичност на Горнотракийската низина и долината на р. Струма?

Отговор.

Начинът им на образуване – в резултат на разломни движения и хлътване на земите им по разломните линии.

5. Кои са белезите на водите на Рила и Пирин?

Отговор.

Многоводни планини. От Рила извират най-големите наши реки – Искър, Марица, Места. Голям коефициент на речния отток. И в двете планини има ледникови езера – над 200. В подножията им има много минерални извори – Сапарева баня, Сандански, Добринище, Огняново, Костенец, Момин проход и др.

6. Какви са хидроложките особености на Черноморския басейн?

Отговор.

Слаба соленост на морската вода (18 ‰); под 200 m липсва кислород, наличие на сероводород – липсват организми; средната му годишна температура е 13 °С, под 300 m тя не се променя през годината; има два кръга морски течения – в западната и в източната част на морето.Учебно съдържание Самопроверка
>> Въпроси и задачи