2. Природноресурсен потенциал на Земята
2.1. Геосфери на Земята – структури, динамика, взаимодействие
 

Земята като система

Земята е подсистема на Слънчева система и от своя страна е изградена от по-малки системи – геосфери. Тя приема енергия от Слънцето и отдава енергия на Космоса. Притежава и собствена енергия – нагрятата вътрешност на земното кълбо, както и техногенната енергия, получавана от стопанската дейност. Между геосферите се пиемат, отдават и преобразуват енергия и вещества. Появяват се и вещества с нови качества – органични.
Земята има определен строеж, формиран в резултат от продължителното й развитие. В твърдото тяло на планетата се разграничават няколко слоя (фиг. 1). Външните слоеве на Земята, са атмосферата, хидросферата, биосферата и педосферата, наречени геосфери и изградени от вещества с различен химичен състав, различна плътност, състояние и свойства – природни компоненти.

Географска обвивка. Oсновни географски закономерности

Между геосферите съществуват определени връзки и отношения, които са най-активни в обсега на непосредствения им контакт – географската обвивка. Географската обвивка включва горните слоеве на литосферата, долните слоеве на атмосферата, цялата биосфера и педосфера и по-голямата част от хидросферата. В този обхват геосферите проникват една в друга, обменят вещества и енергия и взаимно си влияят. В географската обвивка живее човекът, който също е част от нея (таблица 1)
Запознайте се с основните закономерности, тяхната същност и проявленито им.
нагоре
Таблица 1. Географски закономерности
ЗАКОНО-
МЕРНОСТИ
СЪЩНОСТ ПРИЧИНИ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО ИМ ВИДОВЕ ПРИМЕРИ
Зоналност Постепенно изменение на природните процеси и явления по: Неравномерното разпределение на слънчевата енергия по земната повърхност в следствие на:   Климатичните пояси;
  – географска ширина; – нееднаквия наклон на слънчевите лъчи поради кълбовидната форма на Земята и наклона на земната ос; Широчинна зоналност;  
  – надморска височина; – разреждането на атмосферния въздух във височина; височинна
зоналност;
височинните растителни пояси;
  – дълбочина (за Световния океан). – проникването на слънчевата светлина и измененията на температурата в дълбочина. дълбочинна зоналност.  
Азоналност Отклонения (нарушения) в зоналността. Процесите, обусловени от енергията на земните недра, от различията на подстилащата повърхност: суша–вода; тревна–горска растителност; топли–студени океански течения и др.   Разположението на  планините,
равнините;
Ритмичност Повтарянето на природни процеси и явления през
– определен период от време:  ден;  месец;  сезон; година;
– периоди от време с различна продължителност.
Движенията на Земята около оста й, около Слънцето, които обуславят изменения в разпределението на слънчевата енергия по повърхността на Земята; общото движение на Слънчевата система около центъра на Галактиката. Периодична
ритмичност:
денонощна,
месечна, сезонна, годишна, циклична ритмичност.
Смяна
на деня
и нощта
Смяна
на ледникови
с междуледникови
епохи
Кръговрати на веществата Едни и същи вещества преминават многократно през природните компоненти чрез процесите, водещи до преместване и преобразуване на веществата: движения на литосферните плочи, изпарение, кондензация, обща атмосферна и океанска циркулация и др. Приемането, отдаването и преобразуването на енергия:
– от Слънцето;
– от земните недра;
– от стопанската дейност;
Движения, породени от земната гравитация.
Кръговрати с механично преместване на веществата; кръговрати с химическо преобразуане на веществата. Обща атмосфера
на циркулация;
Обмен на веществата между земната кора и мантията при движението на литосферните плочи;

нагоре

Геосферите – подсистеми на Земята

По фиг. 2 определете природните компоненти, от които е изградена всяка геосфера, и обяснете връзките между тях. Отговор:
Литосфера – скали; атмосфера – въздух, хидросфера – вода, педосфера – почви, биосфера – микроорганизми, гъби, растения и животни. Всички компоненти са взаимносвързани и обуславят  взаимно проявлението си. Основните компоненти – скали, въздух и води, са фактори за формирането и териториалното разпространение на останалите природни компоненти.

Литосферата, атмосферата и хидросферата са се образували едновременно в началния стадий от развитието на Земята.

Литосферата включва земната кора и най-горната част на земната мантия – до астеносферата.

Земната кора е изградена от скали с различен произход, възраст, строеж и състав. По произход скалите са обединени в три големи групи: магмени, седиментни (утаечни) и метаморфни.

Земната кора е два типа: океанска и континентална (вж. таблица 4 от урок 2.4, колони 2 и 3). Те се различават по строеж, възраст и плътност. Във връзка със строежа и развитието на земната кора са образуването, териториалното разположение и дълбочината на полезните изкопаеми.
нагоре

Всички процеси, които се извършват под повърхността на Земята,, се наричат ендогенни процеси.

Върху земната повърхност протичат и процеси, чийто двигател е слънчевата енергия. Те преобразуват (разрушават и изравняват) формите, създадени от ендогенните процеси. Наричат се екзогенни процеси.

Атмосферата е въздушната обвивка на Земята.

Образувала се е от газове, които са се отделяли от вътрешността на Земята чрез въздушната дейност. Представлява смес от газове, водни пари и твърди частици. Количеството на основните газове е постоянно. Част от твърдите и газовите примеси са резултат от стопанската дейност на човека. Ако примесите са в количества, които изменят състава на атмосферата, се наричат „замърсители“ (фиг. 3). По фиг. 3   определете строежа на атмосферата. Отговор:
Атмосферата се състои от отделни слоеве с различна температура, налягане, плътност, химичен състав, височина. Слоевете са тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и йоносфера.

Между атмосферните слоеве няма рязка граница. С най-голямо значение за живота на Земята е тропосферата – най-близкият до земната повърхност слой. Животът на Земята е възможен благодарение и на озоновия слой, който я защитава от ултравиолетовите лъчи.

Хидросферата е водната обвивка на Земята.

нагоре
Образувала се е от втечняването на водните пари, които се отделят при вулканичната дейност, на повърхността на Земята и в атмосферата. Така паралелно са се образували Световният океан и водите на сушата. Световният океан заема 71% от повърхността на Земята. В него са почти всички запаси на вода на планетата. Съставът на водите в Световния океан и на сушата има някои различия. В океанската (морската) вода са разтворени соли на натрия, магнезия и други метали, които й придават солен вкус. Във водите на сушата също се съдържат различни соли, но тяхното количество е по-малко, те се наричат пресни (сладки) води.

Биосферата е организмовият свят на Земята.

Видовото разнообразие на растителния и на животинския свят е огромно. То е специфично за отделните географски ширини поради различното съчетание на топлина, влага и светлина. Живи организми има във всички геосфери. Биосферата е доказателство за взаимното проникване на геосферите, за връзките и отношенията между тях.

Педосферата включва почвената покривка, която не покрива цялостно земната повърхност.

Почвата се е образувала в резултат на обмена на вещества и енергия между всички природни компоненти и най-активно между скалите и живите организми.

Запомнете Всяка геосфера има определен състав и строеж (структура). В нея се извършват процеси, чийто двигател са различните видове енергия: слънчева, от земните недра, от човека – т. нар. техногенна енергия. Между геосферите се осъществява непрекъснат обмен на вещества и енергия. В географската обвивка се проявяват и основни географски закономерности: зоналност, азоналност, ритмичност, кръговрат на веществата.

нагоре


Фиг. 1
Фиг. 2
Фиг. 3
Учебно съдържание Следваща подтема
>> Учебно съдържание