2. Природноресурсен потенциал на Земята
2.5. Биосферата – живата обвивка на Земята. Педосфера
 

Структура на биосферата. Екосистеми – същност и особености

Една от най-сложните обвивки на Земята е биосферата. Тя е изградена от микроорганизми, гъби, растения и животни. Растенията, животните и средата, в която те живеят, функционират като едно цяло, съществуват в равновесие и го поддържат. Това са елементите на екосистемата. Екосистемите са модели на взаимодействие между живата и неживата природа. В тях се извършва обмен на енергия и вещества. Източник на енергия за кръговрата на веществата в екосистемите е Слънцето.

Фактори за развитието и разпространението на екосистемите

Основният фактор е климатът. Количеството слънчева енергия на земната повърхност не е еднакво в различните географски ширини. То определя количеството светлина, температурния и валежния режим на съответната географска ширина. Светлината, както и различното съчетание на топлина и влага създават условия за развитие на специфични растителни и животински видове, приспособени към съответната среда.

Друг фактор са почвите. Те осигуряват на растенията вода и минерални соли, които се преработват в хранителни вещества. Растителните видове имат различни изисквания към почвите. Следователно почвеното разнообразие е предпоставка за видово разнообразие и по-добра продуктивност на растителния свят.
нагоре
Релефът  оказва влияние чрез надморската височина и изложението на склоновете. Важен фактор е и човекът. Той влияе върху екосистемите чрез стопанската си дейност в следните направления:
–  променя условията на средата, при което настъпват изменения в състава на растителния и в животинския свят;
–  променя връзките в екосистемите; нарушава равновесието в тях; преобразува ги; внася промени в състава на растителния и в животинския свят, унищожава екосистемите.

Процеси в биосферата

Основният процес, чрез който се извършват пренос и преобразуване на енергия и вещества в биосферата, е фотосинтезата. Друг процес в биосферата е разлагането на органичното вещество.
нагоре

Класификация на екосистемите на сушата. Биоми

Биомите обхващат по-големи площи от екосистемите поради географските различия между териториите, включени в тях.

В биомите влизат различни екосистеми.


Например биомът на влажните гори се състои от екосистема на светлолюбивите гори, от екосистемата на подлеса, а може да има и екосистема на мангровите гори (залетите с води).
Обликът на биомите се определя от специфични за тях растителни съобщества, в тясна връзка с които са и животинските видове.

Педосфера. Фактори, почвени елементи.
Почвообразувателен процес

Почвата е най-горният повърхностен слой на литосферата, който притежава свойството плодородие.

нагоре
Този слой, наречен педосфера, е прекъснат – съществува само на сушата. В някои части от сушата липсва почва, защото няма условия за нейното образуване. Почвата е продукт на неживата и живата природа. Затова тя формира свойствата си в зависимост от особеностите на климата, водите, скалите, релефа, растителната покривка и животинския свят. Почвите се променят и с увеличаване на надморската височина.

Почвените елементи са: хумус и минерали (твърда част), вода с разтворени почвени частици (почвен разтвор) и почвен въздух.


В резултат на изветрителните процеси скалите се разрушават и се образуват малки дребни скални частици  –  изветрителна кора. От изветрителната кора зависи минералният състав на почвата. Минералите от изветрителната кора се смесват с изгнилите органични остатъци и се преработват от микроорганизмите в нов продукт – хумус. Количеството на хумуса влияе върху основното свойство на почвата – плодородието. Част от пространството между минералните частици е запълнено с вода, в която са разтворени почвени частици и химични вещества. Между почвените частици има и въздух, който в сравнение с атмосферния е по-богат на СО.
нагоре

Свойства на почвите

Основните свойства на почвата са: механичен състав; химичен състав; цвят; структура; плътност; влажност и др.  Механичният състав на почвата зависи от размера и формата на почвените частици. Ако частиците са по-едри,  плътността й е по-малка и тя е по-рохка. Ако са по-дребни, почвата е по-плътна. По механичен състав почвите се делят на глинести и песъкливи. Химичният състав на почвите зависи от състава на скалите, от които постъпват минералните частици. Той е различен за различните почвени типове. Химичният и механичният състав определят цвета на почвата. Върху него оказва влияние и съдържанието на хумус.

Почвените частици образуват бучки с различна форма, формиращи нейната структура. Почвената структура влияе върху почвеното плодородие и върху плътността на почвата. Почвената покривка има различна дебелина, която зависи и от формата на релефа.

Почвени типове

Почвените типове от Екватора към полюсите са: латеритни, червено-кафяви, пустинни, червеноземни, черноземи, подзолисти, тундрови, торфени.
нагоре

Проблеми на биосферата и педосферата

Един от най-дискутираните проблеми е изсичането на екваториалните и влажните тропични гори в Африка и Южна Америка във връзка с добива на дървен материал и с увеличаване на обработваемите земи. Последиците от унищожаването им  засягат всички геосфери и се изразяват в следното: унищожават се  ценни растителни видове и намалява видовото разнообразие; променят се топлинният и водният режим на атмосферата, намалява количеството на кислорода; започва почвена ерозия (унищожаване на почвената покривка); разширява се опустиняването; променят се условията за живот и стопанска дейност на планетата.

Запомнете1. Биосферата е живата обвивка на Земята. Тя се състои от екосистеми, които съществуват в равновесие и функционират като едно цяло. Чрез тях се извършва обмен на вещества и енергия. Върху структурата и разположението на екосистемите влияят зоналността и азоналността. На сушата са представени няколко основни типа биоми: горски, тревни, пустинни, арктични и алпийски.
2. Почвата е продукт на живата  и неживата природа. Разпространението на почвените типове зависи от основната географска закономерност – зоналността. Свойствата на почвите предопределят нейното стопанско използване.
нагоре

 
Предходна подтема Следваща подтема
>> Учебно съдържание