2. Природноресурсен потенциал на Земята
2.6. Пиродни компоненти и комплекси. Природни зони
 

Природни компоненти

Природните компоненти са материални тела. Те са еднородни по веществен състав и състояние. Свойствата им определят процесите, които протичат в отделните геосфери. Например атмосферното налягане зависи от плътността и температурата на въздуха. Природните компоненти проникват едни в други и си взаимодействат.

Природни комплекси – същност и видове

Природният комплекс се формира от специфичното взаимодействие на природните компоненти на определено пространство. Свойствата на комплекса са цялостност, определени отношения между компонентите; цикличност, ритмичност.

Природен комплекс се формира тогава, когато се съчетават най-малко два природни компонента от географската обвивка. Комплекси, които обединяват всички природни компоненти на дадена територия за определено време, се наричат пълни природни комплекси. Те са образувани от скали, въздух, води, почви, растения, животни. Когато шесте основни природни компонента са на дадена територия, те си взаимодействат. Всеки компонент въздейства на останалите и едновременно с това изпитва тяхното въздействие, като силата на въздействие между тях е различна. Най-устойчив и най-могъщ природен компонент са скалите, а най-слаб и зависим от останалите – почвата. Природните компоненти се поделят на устойчиви (скали, води, въздух – неорганични компоненти) и неустойчиви (почви, растителност и животни – органични компоненти и производни компоненти) по посочените показатели.
нагоре

Някои пълни природни комплекси могат да бъдат и с по-малко природни компоненти – с пет, с четири, с три и дори само с два компонента. Това се отнася за полярните и за тропичните пустинни ширини. В полярните ширини пълният природен комплекс може да бъде петчленен (скали, въздух, вода (лед), растения и животни), четиричленен (скали, води, въздух, животни), двучленен (вода в твърдо състояние и въздух).

Природногеографско райониране. Природни зони

Природногеографското райониране е процес, при който се извършва научно изследване и определяне на границите и големината на географските пространства, отличаващи се със сходство между природните компоненти и комплекси. Ако поделянето на пространството се основава на един или повече компоненти, тогава районирането е частно, а ако обхваща всички компоненти – комплексно. Например, когато се определят територии със сходство между климатичните елементи, се извършва климатично райониране, т.е. частно райониране. А когато се отделят територии с еднакъв произход, скален състав, геоложко развитие и форми на релефа, се извършва геолого-геоморфоложко райониране, което е комплексно.

Характерна особеност на географската обвивка е проявлението на зоналността и азоналността. Под влиянието на зонални и азонални признаци се определят и природногеографските единици. Основните са поясът и зоната.

Природните зони заемат големи пространства от континентите. Нямат рязко изразени граници. Съществените черти на природните зони са обусловени от съчетаване на топлината и влагата. Външният им вид се определя от характера на растителността, откъдето идват и наименованията им.

нагоре
Характерът на растителността е продукт на особеностите на другите природни компоненти: следователно той дава информация за спецификата на природните комплекси в зоните, както и за тяхната динамика. Природните зони имат широчинно разположение.

Запомнете
1. Природните компоненти се намират в непрекъсната връзка и взаимодействие. Интензивността на това взаимодействие е различна в зависимост от устойчивостта на компонентите.
2. Природният комплекс се формира в резултат на исторически създалото се съчетание от взаимосвързани природни компоненти в определена част от географската обвивка. Това съчетание е различно по географска ширина и във височина, поради което природните комплекси имат различен строеж.
3. На определени географски пространства се наблюдава сходство между природните компоненти и комплексите, което е обусловено от действието на зоналността и азоналността. Такова пространство е природната зона.
 
нагоре

 
 
 
Предходна подтема Следваща подтема
>> Учебно съдържание