Закон на Хес

Топлинните промени при химичните реакции се подчиняват на закона на Х. Хес (1840 г.), който гласи:

Топлинният ефект на една химична реакция зависи само от началното и крайното състояние на веществата, които участват в нея, но не зависи от междинните й етапи.

Този закон се илюстрира с получаването на въглероден диоксид от въглерод и кислород. Процесът протече направо да въглероден диоксид:

Възможно е първоначално да се получи въглероден оксид, който в последствие се окислява до въглероден диоксид:

Общата реакционна схема има вида [1]:

Топлинните ефекти на реакциите са измерени опитно. Според закона на Хес топлинният ефект на прякото изгаряне на графита Q1 e равен на сумата от топлинните ефекти на междинните етапи Q2 и Q3:

Q1 = Q2 + Q3, т.е. 393,5 kJ = 110,5 kJ + 283 kJ.

Данните в разгледания пример потвърждават закона. Този закон позволява да се изчисляват топлинни ефекти на процеси, които не могат непосредствено да се измерят. Така например топлинният ефект на алотропното превръщане на графита в диамант се определя въз основа на измерените топлини на изгаряне на графита и на диаманта до въглероден диоксид. Законът на Хес е частен случай на закона за запазване на енергията.

За любознателните